Medezeggenschapsraad

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van het bestuur t.a.v. de school.

MR (medezeggenschapsraad)

De MR van de Mariaschool bestaat uit 3 ouders en 2 leerkrachten. De MR levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de Mariaschool.

De MR kan instemmen en/of adviseren m.b.t. bepaalde beslissingen van de directie of het bevoegd gezag. Zij heeft daarvoor advies- en/of instemmingsrecht. Ook kan de MR aan het bevoegd gezag haar eventuele ongerustheid kenbaar maken over de gang van zaken op school. Zij doet dit namens de ouders en/of leerkrachten.

U als ouder kunt dus de MR aanspreken, over zaken die de MR aan gaan, waarover u als ouder meer duidelijkheid wenst. Mogelijk kunnen wij u dan behulpzaam zijn.

Diverse agendapunten MR

 • Nascholingsplan
 • Veiligheidsplan
 • Schoolbegroting
 • Meerjaren-Investeringsplan
 • Formatieplan
 • Taakbeleid
 • Beleidstukken GMR
 • Schoolinspectie-rapport
 • ARBO
 • Schoolgids
 • School Ondersteunings Profiel/Zorgprofiel
 • Activiteitenplan
 • Vakantierooster

MR-leden schooljaar 2018/2019

In het schooljaar 2018/2019 bestaat de MR uit de volgende personen:

 • namens de ouders: Francois Kroes (voorzitter), Hannie Hofman (secretaresse), Jos Jacobs
 • namens de leerkrachten: Anouk Zandhuis en Rianne Stange
Adviseur: Robert Exterkate (directeur)

Voor verdere gegevens zie ook de school informatie-kalender.

Vergaderdata schooljaar 2018/2019

 • dinsdag 15 oktober
 • maandag 12 november
 • dinsdag 16 januari 2019
 • maandag 20 mei
 • maandag 17 juni
 • er kan nog een extra MR vergadering worden toegevoegd aan dit schema

De vergaderdata van de MR worden ook altijd vermeld in de Nieuwsbrief. De notulen liggen ter inzage op school. De MR-vergaderingen hebben een openbaar karakter.